อาจารย์ประจำหลักสูตร

  ศ.ดร.ชัยอนันต์  สมุทวณิช ศ.ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ
  ศ.ดร.ลิขิต  ธีรเวคิน     ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
  ศ.ดร. ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรโณ
  ศ.ดร.วรเดช  จันทรศร   รศ.ดร.สุเทพ  เชาวลิต
  รศ.ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร    รศ.ดร.ธำรง  อุดมไพจิตรกุล
  รศ.ดร.เสาวคนธ์  สุดสวาท รศ.ตระกูล  มีชัย
  ผศ.ดร.ประภา  กาหยี ผศ.ดร.เทอดศักดิ์  ยอแสงรัตน์
  ดร.วราภรณ์  เทพสัมฤทธิ์พร ดร.สำราญ  ชัยสวัสดิ์
  ดร.ประเจียด  อักษรธรรมกุล พลอากาศตรีหญิง ดร.จิราภรณ์  ศรีศิล
  ดร.หิรัญ  ประสารการ ดร.อดุล  นาคะโร
  ดร.กุลจิรา  รื่นเอม ดร.วงศ์วริศ  รัตนชัยสิทธิ์
  ดร.สมเกียรติ  จองจิตรมั่น ผศ.นพดล  จันระวัง
  ดร.ธนบดี  ฐานะชาลา ดร.ทวีสิทธิ์ อิศรเดช
  ดร.วันชัย จึงวิบูลย์สถิต   ดร.มานพ  เสถียรเขตต์
  ดร.ธีรยุทธ์  รุ่งเรือง